Maliye Programı

Maliye Programı


 

 Maliye

MALİYE

MALİYE BİLİMİ:

Maliye bilimi, bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka uzanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Maliye biliminin ilgi alanı, iktisat biliminin ilgi alanının özel bir bölümü olduğundan iktisat temelinde yükselen bir bilim dalıdır. Maliye,devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.

Maliye teriminin İngilizce'deki karşılığı "Public Finance", Fransızca'daki karşılığı "Finance Publique"dir. Başta devlet olmak üzere tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamusal mal üretmek amacıyla yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri,ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bilim dalıdır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER:

  • Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
  • Yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması
  • Ekonomiye ilgi duyması
  • Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli ve sabırlı olması
  • Yerinde ve doğru kararlar verebilmesi, kararların uygulanmasını takip edebilmesi
  • Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmaması
  • Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi
  • Yenilikleri sürekli takip etmesi
  • Bilgisayarı etkili bir biçimde kullanması
  • İyi derecede mesleki ingilizce bilmesi gerekir

BÖLÜMÜN AMACI:

Maliye bölümleri, öncelikle devletin mali personel ve uzman ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuştur.

Bu bölümde,kamu ve özel sektörde, mali konulardaki uzman/ara eleman gereksinimini karşılayabilecek nitelikli maliyecilerin yetiştirilmesi,

Maliye Bilimi ile yakında ilgili İktisat, Hukuk, Sosyoloji, Siyasi ve İdari Bilimler ve diğer alanlara ait temel bilgi ve becerilerin elde edilmesi,

Bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı bir dönemde ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerekli olduğu çağımızda, mali bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri uygulayabilen öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak.

Mali konularla ilgili gelişmeleri takip etmek, mali konularda tüm çevre ile bilgi alışverişinin sağlanmasına yardımcı olmak.

Öğrencilerin mali konularda bilgilendirilmesi, görüş bildirebilmeleri ve sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilmesi,

Bilimsel danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesi,

Bölümün amacı öğrencileri yurtiçi ekonomisine ve dünya ekonomilerine dair işleyiş kuralları konusunda eğitmek, kamu sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmektir. Bunun yanında özel sektörde etkinlik gösteren finansal kuruluşların ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Öğrenciler maliyenin temel dersleri yanında iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyasetbilimi gibi dersler alırlar. İstatistik ve Matematik gibi dersler de destekleyici dersler olarak yer alır.

ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışılmaktadır

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bölüm mezunları;

Maliye ve İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsler, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir. Ayrıca büro açarak serbest de çalışılabilmektedir. Maliye programında, maliye konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları'nda çalışma imkânına sahiptirler. Maliye yüksek okulu mezunları, özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.

MESLEĞİN GELECEK 10 YILDAKİ DURUMU:
Kamu ve özel sektörde çalışma alanlarının ve iş bulma olanaklarının gelişmesi mesleğin geleceği için umut vericidir.

Sevgili gençler;

Kendinize güvendiğiniz ve meslek ile ilgiligerekli bilgi donanımınızısağladığınız takdirde, iş bulmamak mümkün değildir. Çalışarak iyi yerlere gelebileceğinize inanıyorum ve sizleri aramızda görmekten gurur duyuyorum.