Birim Risk Koordinatörü

Ünvanı Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Üye

Birim Risk Koordinatörü Görevleri;

  1. Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
  2. Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir (aylık, 3 aylık gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörü (İRK)’ne raporlar.
  3. BRK, Riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İRK’ ye raporlar.
  4. Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İRK’ye sunar.
  5. İRK ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)’nun görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda birim risk çalışmalarına yön verir.
  6. Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.
  7. BRK, Birimde risk çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Birim Risk Çalışma Grubu oluşturabilir.